Regulamin konkursu Dragonflies by Madro & Nimfinity Wear

Regulamin konkursu

 

NIMFINITY WEAR KAMILA PAWLACZYK & Kinga Mądro (Dragonflies by Madro)

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma NIMFINITY WEAR KAMILA PAWLACZYK z siedzibą w Bogdanowo

73c, NIP: 6060055887 oraz Kinga Mądro, NIP: 8722350104, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 10/15, 61-882 Poznań.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis

instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją

konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkujące na terytorium Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest obserwowanie kont

@dragonflies_by_madro oraz @nimfinity.wear .

7. Konkurs trwa od 07.02.2024 do 12.02.2024 (do godziny 17:00).

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 12.02.2024 za pośrednictwem portalu Instagram na live –

zwycięzcę konkursu wybierze organizator.

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Instagram

znajdującym się pod adresem: www.instagram.com/nimfinity.wear oraz

www.instagram.com/dragonflies_by_madro

 

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na oznaczeniu pod postem konkursowym trzech osób, udostępnieniu

postu konkursowego na swoim instastory oraz napisanie w komentarzu pod postem Trzy rzeczy, w

których jestem dobra, lub rozwijam się w nich z przyjemnością!

także na obserwowaniu konta Nimfinity Wear oraz Dragonflies_by_madro.

12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

13. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez Organizatora.

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram oraz ogłoszeniu wygranej na

profilu organizatora.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału

w konkursie.

 

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest Sesja zdjęciowa z okazji DNIA KOBIET (pole dance, sensual, portret do

wyboru) 9.03 o wartości 750 zł w Poznaniu w studio PIC BOX oraz voucher do sklepu NIMFINITY

WEAR o wartości 500 pln. Łączna wartość nagrody to 1250 zł!

18. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

Nagroda obejmuje wyłącznie sesję 9.03 w Poznaniu w studio Pic Box. Sesja potrwa 40 minut, 6

cyfrowych zdjęć i 6 odbitek 15×23 cm. 

Konkurs obejmuje wyłącznie indywidualną sesję kobiecą (nie partnerską, rodzinną, ślubną, dziecięcą).

19. Nie ma możliwości odstąpienia nagrody komuś innemu. 

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn

leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w

szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i

poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w

serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

24. Ubrania od Nimfinity Wear, jako nagroda w konkursie muszą zostać wykorzystane podczas sesji

(nie muszą być jednak jedyną stylizacją, to zwycięzca ustala z fotografką).

 

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu

prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@nimfinity.com

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule

wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (NIMFINITY

WEAR Kamila Pawlaczyk z siedzibą Bogdanowo 73c) oraz Kinga Mądro, NIP: 8722350104, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 10/15, 61-882 Poznań.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu,

na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE

(dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie nimfinity.wear.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania

Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i

inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy

miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja

o zmianach będzie zamieszczona na fanpage nimfinity.wear.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.